Základní školy

ŠPP Mozaika nabízí bezplatné služby základním a mateřským školám zřizovaným statutárním městem Hradec Králové, jejich žákům a jejich rodinám.

Služby pro ZŠ

ŠPP Mozaika nabízí ve školním prostředí realizaci služeb vždy v plné komplexnosti a na míru aktuálním potřebám školy. Realizace spolupráce na půdě školy probíhá ve dvou fázích:

 

1. Mapování problému, situace ve formě:

 • Metodických konzultací s učitelem
 • Pozorování třídního kolektivu
 • Diagnostika třídního kolektivu, která může být realizována formou standardizovaných sociometrických dotazníků nebo diagnosticky zaměřenou intervencí ve třídě. Diagnostika kolektivu třídy slouží k různým účelům:
  • Preventivně-intervenční diagnostika třídy, kterou je vhodné realizovat při nějakých zásadních změnách v kolektivu (přechod na 2. stupeň ZŠ, změny ve složení žáků třídy, změna třídního učitele, apod.),
  • diagnostika třídy s aktuálním problémem mapuje míru obtíží, zachycuje role jednotlivých žáků související s problémem třídy. Poskytuje tím vodítko k hledání účinných postupů pro řešení zjištěného problému skupiny,
  • diagnostika kolektivu jako nástroj k vyhledávání konkrétních ohrožených dětí v kolektivu s možností následného zařazení do ambulantní či skupinové odborné péče,
  • diagnostika kolektivu jako objektivní nástroj, jehož výsledky se dají využít kolektivně k posílení podpory vzájemných vztahů mezi dětmi a poskytnutí zpětné vazby ke konkrétnímu dítěti o jeho roli v kolektivu třídy,
  • kontrolní diagnostika kolektivu sloužící ke sledování vývoje kolektivu v průběhu vývoje třídy, případně ke sledování účinnosti dohodnutých opatření.
 • Individuálních rozhovorů s rodiči žáků třídy
 • Individuálních rozhovorů s žáky třídy
 • Spolupráce s ŠPP školy a vedením školy

 

2. Realizace odborné služby:

 • Intervenční práce ve třídním kolektivu ve formě přímé práce se skupinami dětí ve školních třídách nabízí efektivní způsob ovlivňování postojů a projevů chování žáků, pomáhá zkvalitňovat vrstevnické vztahy a přispívá ke zlepšování sociálního klimatu spolupracujících tříd. Jde o aplikaci účinných faktorů skupinové terapie v podmínkách práce se školní třídou. V kombinaci s individuálním vedením některých žáků třídy je tento postup oproti zavedeným poradenským postupům velmi účinný při navozování žádoucích změn při řešení vztahových problémů mezi žáky třídy. Během práce s třídním kolektivem a za účasti třídního učitele hledáme vnitřní zdroje třídy k pozitivním vztahovým změnám, například posilování zdravého jádra, eliminace manipulativních způsobů jednání, vymezování agresorů, posílení role učitele, tvoření korektivního pozitivního kolektivního zážitku apod.
 • Podpora zaměřená na pedagoga ve formě metodické podpory při práci s konkrétní třídou. Jde buď o konkrétní doporučení, vyplývající z přímé práce s dětmi, nebo poskytování zpětné vazby o tom, jaké jsou možné důsledky a souvislosti pedagogické práce konkrétního učitele. Podpora probíhá formou individuálních konzultací, náhledů ve třídě či spoluúčastí učitele na intervenčních programech ve třídě.
 • Intervize školních psychologů/speciálních pedagogů škol s cílem vytvořit prostor pro sdílení kazuistik a případové práce, odbornou a metodickou podporu těchto pracovníků, a to individuálně, tak formou pravidelných skupinových setkávání v prostorách ŠPP Mozaika.
 • Setkávání metodiků prevence ve formě vzájemného sdílení, metodické podpory, intervizního sdílení případů a vzdělávání probíhá pravidelně v prostorách ŠPP Mozaika.
 • Individuální podpora žáků školy, která je, v kombinaci s intervenční prací ve třídě a metodickou podporu učitele velmi účinným nástrojem k zlepšení vztahové situace mezi dětmi.
 • Spolupráce s širší sítí služeb a institucí: při řešení jednotlivých případů ve školách nabízíme spolupráci s dalšími institucemi, např. OSPOD, SVP Návrat, PPP, Policie ČR, sociální služby v HK aj.