Žáci

Žáci a jejich rodiny

Žákům základních a mateřských škol zřízeným statutárním městem Hradec Králové nabízí ŠPP Mozaika bezplatně podporu při řešení VZTAHOVÝCH POTÍŽÍ DĚTÍ ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí. Konkrétní formu podpory přizpůsobujeme vždy potřebám klienta a situace, ve které se nachází.

Individuální podpora žáků školy je, v kombinaci s intervenční prací ve třídě a metodickou podporu učitele, velmi účinným nástrojem k zlepšení vztahové situace mezi dětmi.

Podpora se zaměřuje na dítě (klienta), a to individuální nebo skupinovou formu, ale také na jeho rodiče formou výchovného poradenství rodičům/vychovatelům klienta s cílem posílit jejich výchovné kompetence a rodičovskou roli. Cílem naší spolupráce je posílit dobrý vztah mezi rodičem a dítětem, který povede k naplňování vztahových potřeb dítěte.

Po vstupním rozhovoru je realizována odborná intervence ve formě poradenství, krátkodobé či dlouhodobé terapeutické péče s cílem nalezení a posílení vnitřních zdrojů, díky kterým se může efektivně spolupodílet na řešení své vztahové  situace.

Formy individuální spolupráce:

Krátkodobé poradenství:
  • Poradenský rozhovor s klientem zaměřený na společném hledání východisek z dané situace s tím, že klient a jeho zákonný zástupce dostává v průběhu rozhovoru výbavu doporučení a rad k překonání nežádoucího stavu.
  • Krizová intervence, kdy klient nebo rodič přichází v tíživé životní situaci. V takovémto případě platí jasná pravidla o způsobu vedení takovéhoto rozhovoru, a to zejména v práci s nahromaděnými emocemi, se kterými klient přichází a společným hledáním východisek ze stávajícího stavu. 
Dlouhodobé terapeutické vedení klientů:
  • Individuální terapeutická práce s klientemje doporučována motivovaným klientům, kteří  v průběhu procesu sebepoznávání chtějí odhalit hlubší příčiny obtíží a problémů, které je do ŠPP přivedly. Tento způsob práce je časově náročnější, ale většinou přináší trvalejší pozitivní změny ve prospěch  klienta.
  • Skupinová terapeutická práce s klienty, která je určena především dětem, které mají zkušenost s rolí oběti systematického ubližování ze strany vrstevníků (včetně případů školního šikanování) a dětem, které lze charakterizovat jako sociálně nezralé, což se prakticky projevuje tím, že velmi obtížně navazují kvalitní vrstevnické vztahy a ocitají v sociální izolaci. Skupinové aktivity mají 3 hlavní cíle, které nelze naplňovat v rámci běžné individuální práce s klienty:
    • Poskytovat traumatizovaným dětem emoční podporu a korektivní zkušenost ze strany vrstevníků. To je důležité pro obnovu poškozeného sebeobrazu obětí ubližování a postupné získávání jistoty o tom, že „mne druzí mohou mít rádi“. Tato věc je zcela zásadní pro znovunalezení odvahy klienta vstupovat do sociálních vztahů.
    • Poskytovat členům společný intenzivní zážitek radosti a spokojenosti mezi vrstevníky. To postupně posiluje motivaci dětí k práci ve skupině. Skupina záměrně, kromě základních pravidel, nevystavuje děti žádným výkonovým požadavkům proto, aby byla vysoce akceptující.
    • Poskytovat dětem inspiraci pro vlastní seberozvoj (včetně rozvoje sociálních dovedností) prostřednictvím zpětné vazby, nácviku a modelování různých forem chování, sebeprezentace a sebeexplorace, emoční abreakce, apod.